Thông báo mới

 

Hướng dẫn sử dụng:

Hình thức 1:  Đăng ký tài liệu trọn gói nhận qua email ở trên website Tailieudoc.vn

Hình thức 2:  Tải lẻ trực tiếp tài liệu ở website TailieuEdu.vn

Từ ngày 22/2/2020 các tài khoản tải trên website Tailieudoc.vn sẽ được chuyển về Tailieuedu.vn. Vui lòng đăng nhập tại website TailieuEdu.vn và yêu cầu admin cộng tiền.